Idé til navn Møte med Oslo Patentkontor Utarbeidelse av varemerkesøknad Forundersøkelse Innlevering av norsk søknad til Patentstyret Innlevering av søknad i utlandet Patentstyret gransker søknaden Uttalelse(r) fra Patentstyret Svar på uttalelse(r) Patentstyret innvilger varemerke Patentstyret avslår søknad Bruksplikt Endringer / fornyelse Inngrep og protest Overvåkning Piratkopiering Samtykkeerklæring

Patentstyret gransker søknaden


Hva skjer med varemerkesøknaden din etter at den er innlevert til Patentstyret?

Varemerkesøknaden tas opp til behandling av den ansvarlige saksbehandler hos Patentstyret, hvor vedkommende foretar en vurdering av merket som sådan og om det foreligger eventuelle eldre rettigheter som det søkte merket kan forveksles med.

For at ditt varemerke skal kunne registreres, må det først og fremst være egnet til å skille dine varer og/eller tjenester fra andres. Merket må derfor ikke utelukkende gi uttrykk for varens art, beskaffenhet, mengde, formål,verdi, geografisk opprinnelse, tiden for fremstillingen av varen eller prestasjonen av tjenesten, eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten. Merket må heller ikke stride mot lov, offentlig orden eller moral, være egnet til å villede, for eksempel med hensyn til varene eller tjenestens art, beskaffenhet eller geografisk opprinnelse, osv. Merket må heller ikke være egnet til å forveksles med en annens varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som er registrert eller tatt i bruk, osv.