Idé til navn Møte med Oslo Patentkontor Utarbeidelse av varemerkesøknad Forundersøkelse Innlevering av norsk søknad til Patentstyret Innlevering av søknad i utlandet Patentstyret gransker søknaden Uttalelse(r) fra Patentstyret Svar på uttalelse(r) Patentstyret innvilger varemerke Patentstyret avslår søknad Bruksplikt Endringer / fornyelse Inngrep og protest Overvåkning Piratkopiering Samtykkeerklæring

Inngrep og protest

Hvordan hindrer du andre i å registrere eller bruke et varemerke som ligner på ditt? Hvordan forsvarer du deg dersom andre mener du krenker deres rettigheter? Patentstyret vil normalt ikke registrere varemerker som er i strid med eldre rettigheter, men du kan også protestere på eget initiativ.

En innvending er en protest som innleveres på søknadsstadiet. Patentstyret vil legge denne til grunn når de vurderer søknaden. Den som protesterer blir ikke part i saken, men søker vil bli gjort oppmerksom på protesten.

En innsigelse  er en protest som innleveres innen tre måneder etter at et varemerke er kunngjort i Norsk Varemerketidende. Les mer under punktet Patentstyret innvilger varemerke. Den som protesterer, blir part i saken og både han og innehaver vil normalt få uttale seg to ganger før Patentstyret tar saken opp til ny vurdering.
 
Et ugyldighetssøksmål kan anlegges dersom du ikke får medhold i en innsigelse, eller du blir kjent med registreringen etter mer enn to måneder. Det kan innleveres en administrativ overprøving til Patentstyret, eller saken kan bringes inn for domstolene. Disse fremgangsmåtene er dyrere enn å inngi en innsigelse, og det er derfor viktig å fange opp saken i løpet av den tre måneder lange innsigelsesperioden (Overvåkning).

Et inngrep er urettmessig bruk av en annens varemerke. Dersom partene ikke kommer til enighet, må varemerkeinnehaver anlegge et inngrepssøksmål.

Enten du ønsker å protestere, eller du blir beskyldt for å krenke en annens rettigheter, kan vi hjelpe deg gjennom samtlige prosesser nevnt over.