Idé til navn Møte med Oslo Patentkontor Utarbeidelse av varemerkesøknad Forundersøkelse Innlevering av norsk søknad til Patentstyret Innlevering av søknad i utlandet Patentstyret gransker søknaden Uttalelse(r) fra Patentstyret Svar på uttalelse(r) Patentstyret innvilger varemerke Patentstyret avslår søknad Bruksplikt Endringer / fornyelse Inngrep og protest Overvåkning Piratkopiering Samtykkeerklæring

Endringer / fornyelse


Har du fått registrert et varemerke, men vet ikke hvor lenge registreringen er gyldig og hva du må gjøre for å opprettholde den? Eller lurer du på hva du skal gjøre og hvem du skal henvende deg til hvis du flytter, bytter navn eller selger varemerket ditt?

En varemerkeregistrering varer i 10 år fra søknadsdatoen (for søknader innlevert etter 1. juli 2010; for søknader innlevert før 1. juli 2010 er en varemerkeregistrering gyldig i 10 år regnet fra registreringsdatoen). Ved utløpet av denne perioden vil registreringen kunne fornyes for 10 år av gangen så lenge det er ønskelig å opprettholde den.

Vi inntar ditt varemerke i vår database og oversender et fornyelsesvarsel når det nærmer seg tidspunktet for fornyelse av registreringen for ditt varemerke. Skulle du fortsatt ha interesse av å opprettholde registreringen for varemerket ditt, vil vi bistå deg i å kreve registreringen fornyet, samt følge opp ved å (fortsette å) stå som din fullmektig i Patentstyrets database samt oversende nytt fornyelsesvarsel før utløpet av neste tiårsperiode.

Rettigheter til et varemerke kan fritt overdras i Norge. Vi hjelper deg med å anmerke endringer i form av overdragelser, navneendringer eller adresseendringer hos Patentstyret eller tilsvarende myndigheter i utlandet. Anmerkning av overdragelse er ikke påbudt i Norge, men vi anbefaler dette slik at du i en senere konflikt lettere kan dokumentere at du er den rettmessige eieren av et varemerke.