Idé til navn Møte med Oslo Patentkontor Utarbeidelse av varemerkesøknad Forundersøkelse Innlevering av norsk søknad til Patentstyret Innlevering av søknad i utlandet Patentstyret gransker søknaden Uttalelse(r) fra Patentstyret Svar på uttalelse(r) Patentstyret innvilger varemerke Patentstyret avslår søknad Bruksplikt Endringer / fornyelse Inngrep og protest Overvåkning Piratkopiering Samtykkeerklæring

Varemerke


Et varemerke er det kjennetegn en benytter for å skille sine varer og tjenester fra andres varer og tjenester. Et foretak kan ha ett eller flere varemerker som anvendes på enkeltprodukter, og ofte ser man også ett felles kjennetegn for foretaket som sådant ("husmerke"). Dette overordnede varemerket vil i mange tilfeller være foretakets navn eller en forkortelse for dette. En eksklusiv rett til å benytte varemerket for varer og tjenester oppnås enten ved registrering hos den offentlige registreringsmyndighet (Patentstyret i Norge) eller ved innarbeidelse som følge av utstrakt og/eller intensiv bruk av merket. 

En varemerkeregistrering varer i 10 år fra søknadsdatoen og vil ved utløpet av denne perioden kunne fornyes for 10 år av gangen, så lenge det er ønskelig å opprettholde registreringen. For å sikre den retten man har oppnådd, må det registrerte merket brukes aktivt. En varemerkeregistrering kan av tredjemann kreves slettet ved dom for de varer og tjenester som merket ikke har vært brukt for i løpet av de siste 5 år.