Idé til design Møte med Oslo Patentkontor Utarbeidelse av designsøknad Forundersøkelse Innlevering av norsk søknad til Patentstyret Valgfri granskning i Patentstyret Patentstyret kontrollerer formalia Eventuell uttalelse fra Patentstyret Innlevering av søknad i utlandet Svar på uttalelse Patentstyret registrerer design Endringer Fornyelse Inngrep og protest Overvåkning

Svar på uttalelse

Alle uttalelser fra Patentstyret må besvares innen en gitt tidsfirist. I designsøknader er denne vanligvis 2 måneder fra uttalelsen er utstedt.

Vi har lang erfaring med å føre designsøknader for Patentstyret og vil utarbeide en besvarelse i samråd med søker. Våre besvarelser tar sikte på å gi deg som søker en best mulig beskyttelse på den mest kostnadseffektive måten.

Det er svært viktig at de frister som er satt for inngivelse av en besvarelse, idet en fristoversittelse vil medføre at en søknad henlegges, noe som kan medføre tap av rettigheter. Vi har et veletablert fristovervåkningssystem som sørger for at samtlige besvarelser innleveres i tide.