Idé til design Møte med Oslo Patentkontor Utarbeidelse av designsøknad Forundersøkelse Innlevering av norsk søknad til Patentstyret Valgfri granskning i Patentstyret Patentstyret kontrollerer formalia Eventuell uttalelse fra Patentstyret Innlevering av søknad i utlandet Svar på uttalelse Patentstyret registrerer design Endringer Fornyelse Inngrep og protest Overvåkning

Inngrep og protest


Hvordan hindrer du andre i å registrere eller bruke en design som ligner på din? Hvordan forsvarer du deg dersom andre mener du krenker deres rettigheter?

Designsøknader granskes ikke. Så fremt alle formalia blir tilfredsstilt, vil en søknad bli registrert. Protester kan ikke innleveres på søknadsstadiet.

Administrativ overprøving er en protest som innleveres til Patentstyret, og denne kan som hovedregel innleveres i hele registrerings-perioden. Overprøvingen kan resultere i at en registrering helt eller delvis oppheves. Overprøving kan også fremmes av designinnehaver for å å unngå konflikter dersom han er blitt kjent med at andres rettigheter er i strid med egen design etter registrering. Slike problem kan imidlertid unngåes ved en supplerende undersøkelse.

Et ugyldighetssøksmål kan også føres for domstolene, men dette vil være dyrere enn en administrativ overprøving. Et gyldighets-søksmål kan imidlertid også reises etter at registreringen er bortfalt eller det er gitt avkall på registreringen. Et overføringssøksmål kan fremmes dersom annen part har fått registrert en design du mener er din.

Et inngrep er urettmessig bruk av en annens design. Dersom partene ikke kommer til enighet, må designinnehaver anlegge et inngrepssøksmål.
Enten du ønsker å protestere, eller du blir beskyldt for å krenke en annens rettigheter, kan vi hjelpe deg gjennom samtlige prosesser nevnt over.