Markedsrett


Ved siden av det vern som oppnås ved patentering eller registrering av varemerke eller design, kan for øvrig ulike tilfeller av etterlikning på visse vilkår stanses med henvisning til markedsføringslovens bestemmelser. 

I næringsvirksomhet må det ikke foretas handlinger som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom, eller som for øvrig strider mot god markedsføringsskikk. Markedsføringslovgivningen forbyr med andre ord illojal konkurranse og gir blant annet beskyttelse mot å anvende etterliknede kjennetegn, produkter m.m. på en måte som må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats. Slik bruk må som hovedregel medføre fare for forveksling, men trenger ikke å fanges opp av alminnelige patent-, varemerke- eller opphavsrettslige regler.

Ved urettmessig bruk i henhold til markedsføringsloven, vil vi føre din sak overfor krenkende part og om nødvendig bringe saken inn for Næringslivets konkurranseutvalg eller domstolene.