Nyheter

Ny lov om Patentstyrets virksomhet
1. september 2011
Det er nå fremlagt en ny lov om Patentstyrets virksomhet, og høringsfristen utløp 1. september 2011. Det er mulig at den nye loven vil tre i kraft fra 1. januar 2012.

Denne nye loven vil avløse lov av 2. juli 1910 om Styret for det Industrielle Rettsvern. I forslaget utgår dette lange navnet, slik at bare Patentstyret skal brukes for fremtiden. Den viktigste endringen er at klageorganet som nå er Patentstyrets Annen Avdeling, skilles helt ut fra Patentstyret og gis navnet "Klagenemden for industrielle rettigheter". Dette klageorganet vil få en egen ledelse med en leder og en nestleder. I tillegg skal det oppnevnes så mange medlemmer som er nødvendig for at klageorganet skal kunne utføre sine oppgaver. Selv om dette er gjeldende rett, slås det i lovforslaget fast at både Patentstyret og Klagenemden er helt uavhengige organer ved behandlingen av industrielle rettigheter, og de kan ikke instrueres av Kongen eller departementene hverken når det gjelder generell lovtolkning eller ved avgjørelser i den enkelte sak.

Det er også i dag anledning for Patentstyret til å gi sakens parter og andre personer adgang til å avgi muntlig forklaring. Ordningen brukes imidlertid lite. Ved innføringen av administrativ overprøving i varemerkesaker ble det gitt en regel som pålegger Patentstyret en plikt til alltid å vurdere om det er hensiktsmessig å innkalle partene til et møte. Det foreslås nå at dette skal gjelde for alle typer saker som går for Patentstyret og Klagenemden. Forslaget er et klart signal om at det bør overveies å bruke muntlige forhandlinger i større grad en tidligere. Som et annet tiltak for å sikre at ordningen med administrativ overprøving blir et effektivt alternativ til domstolsbehandling, er det foreslått at det innføres en adgang for Patentstyret og klagenemden til å tilkjenne en part som har fått medhold i et krav om administrativ overprøving, saksomkostninger fra den annen part.